ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเชื่อม(คลองวัว) หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง

เรื่อง  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเชื่อม(คลองวัว)

หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3   ตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  -------------------------------

                        ตามที่   องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง   อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมพร้อมทางเชื่อม (คลองวัว) หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3   ตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังนี้

ดำเนินการ ขยายสะพาน ค.ส.ล. ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 8.27 เมตร หนา 0.35 เมตร พร้อมผนังกันดิน และงานเชื่อมถนนแอสฟัสซ์ติกเดิม  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1  ป้าย   (รายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดงกำหนด)  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน  75  วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้)

ประเภทงานทาง   1. งานสะพาน เขื่อน ท่าเรือ 

                   ใช้สูตร K 3.6 =  0.30+0.10* li/lo+0.15* Ct/Co+0.20*Mt/Mo+0.25*St/So

ราคากลางเป็นเงิน  500,000.00 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                  1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

                  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                 ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

                 5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 175,000.00.-บาท

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  24  กรกฎาคม  2558  และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง  ๑2.๐๐ น.    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนดไว้ดังกล่าว  ให้ถือว่าท่านเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว   

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  16 - 28  กรกฎาคม ๒๕๕8  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่  29  กรกฎาคม 2558  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และวันที่ 3 – 4  สิงหาคม  2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  และจะทำการเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  5  สิงหาคม  ๒๕๕8   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป

 

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ชุดละ 500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  ตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 16  กรกฎาคม  ๒๕๕8  ถึงวันที่  4  สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๐-3๐๗3  

                              ประกาศ     วันที่   16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558

 

 

                                                      (ลงชื่อ)

 

                                                                      (นายพินิจ   ไตรสโมสร)

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2558