ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
   
 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวนเงิน ๗๘๗,๐๐๐.00- บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) เพื่อดำเนินการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2558) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๐-๓๐๗๓ ต่อ ๑๐๔
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2559