ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งชุดแม่ข่ายพร้อมลูกข่ายกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย ภายในพื้นที่ตำบลบางประแดง จำนวน 20 จุด ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการติดตั้งชุดแม่ข่ายพร้อมลูกข่ายกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย สำหรับติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในพื้นที่ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 จุด ประจำปีงบประมาณ 2559 ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการสอบราคาติดตั้ง ดำเนินการติดตั้ง ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM เครื่องส่ง 1 ชุด ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 1. ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM เครื่องส่ง 1 ชุด ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 1.1 เครื่องส่งวิทยุชนิดไร้สายแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้อย่างน้อย 50 กลุ่ม 1 เครื่อง 1.2 เครื่องรับวิทยุพร้อมขยายสัญญาณ (เครื่องรับฟังขณะออกอากาศ)ระบบ UHF-FM (มอก.1195-2536) 1.3 ลำโพงฮอร์ขนาด 15 นิ้ว 60 วัตต์ พร้อมสาย Dropwire ยาว 20 เมตร 1.4 เครื่องจ่ายไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 12 VDC (มอก.1195-2536) 1.5 เครื่องรับวิทยุ (FM/AM) (มอก.1195-2536) 1.6 เครื่องเล่น ดีวีดี (มอก.1195-2536) 1.7 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (มอก.1195-2536) 1.8 ไมโครโฟนประกาศ 1.9 หูฟังครอบศรีษะ 1.10 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 1.11 ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ พร้อมขาตั้งตู้แร็ค 1.12 สายนำสัญญาณ 1.13 เสาอากาศ Foldet Dipole 4 Stack 2. ชุดลูกข่าย เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ประกอบด้วย 2.1 เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่ม และเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากแม่ข่าย 2.2 เสาอากาศสำหรับภาครับพร้อมสายสัญญาณ 2.3 ลำโพงฮอร์ชนิดขนาด 15 นิ้ว กำลังวัดต์ไม่ต่ำกว่า 60 วัตต์ ชุดละ 3 ตัว 2.4 แผงไม้สำหรับติดตั้งเครื่องรับวิทยุ พร้อมน็อตยึด 2.5 ค่าเบรกเกอร์ 15 AMP และกล่องกันน้ำ พร้อมเดินสายไฟฟ้า ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,000.- ( หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอสารแนบท้าย เอกสารสอบราคา องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดในการติดตั้งรายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดงกำหนด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2559