ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาโครงการติดตั้งชุดแม่ข่ายพร้อมลูกข่ายกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย จำนวน 20 จุด
   
 
   
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง   เรื่อง สอบราคาโครงการติดตั้งชุดแม่ข่ายพร้อมลูกข่ายกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย สำหรับติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในพื้นที่ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 จุด ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง ราคากลางเป็นเงินจำนวน 1,310,000.00-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน…..3.....ราย   นั้น
          ผลปรากฏว่า   มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
บริษัท สองมิตรวิศวกรรม จำกัด    ราคาที่รวม VAT    1,305,500.- บาท

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2559