ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-2 ตำบลบางประแดง
   
 
   

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1-2 ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดเฉลี่ยความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 362.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,267 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ของประชาชนบริเวณ หมู่ที่ 1-2 (รายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดงกำหนด) ราคากลางที่กำหนด 760,000.00-บาท  (-เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2559