ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางหมู่ที่ 9
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง

เรื่อง  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง  หมู่ที่  9  ตำบลบางประแดง 

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  -------------------------------

                ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง  หมู่ที่  9  ตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังนี้

ดำเนินการก่อสร้างศาลาพักริมทาง  ขนาดตัวอาคารกว้าง  2.20  ม.  ยาว  2.85  ม.  สูง  4.30  ม.  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  9.54  ตารางเมตร  พร้อมขยายไหล่ทาง  ค.ส.ล.  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  ยาว  16.00  ม.  หนา  0.15  ม.  หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  7.20  ลบ.ม.  พร้อมถมดินปรับพื้นที่ขนาดกว้าง  7.00  ม.  ยาว  12.00  ม.  ลึกเฉลี่ย  0.50  ม.  ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  42.00  ลบ.ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1  ป้าย   (รายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดงกำหนด)  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน  45  วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้)

ประเภทงานทาง   1. งานอาคาร 

                   ใช้สูตร K 1 =  0.25+0.15* li/lo+0.10* Ct/Co+0.40*Mt/Mo+0.10*St/So

ราคากลางเป็นเงิน  163,000.00.- (-หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

                   ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

     5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 57,050.00.-บาท

      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  24  กรกฎาคม  2558  และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง  ๑2.๐๐ น.    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนดไว้ดังกล่าว  ให้ถือว่าท่านเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว   

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  16 - 28  กรกฎาคม ๒๕๕8  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่  29  กรกฎาคม 2558  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และวันที่ 3 – 4  สิงหาคม  2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) และจะทำการเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  5  สิงหาคม  ๒๕๕8   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ชุดละ 500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  ตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน  ๒๕๕8  ถึงวันที่  16 มิถุนายน  ๒๕๕8  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๐-3๐๗3 

                                      ประกาศ     วันที่   16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)

 

                                                         (นายพินิจ   ไตรสโมสร)

 

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                                   

 

 

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2558