ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 – 8 จำนวน 1 เส้น
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 - 8  จำนวน 1 เส้น โดยมีขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 952.50 เมตร หนา 0.06 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,810 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบิหารส่วนตำบลบางประแดง  ราคากลางในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) สนใจรายละเอียด ติดต่องานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง ระหว่างวันที่ 7 - 25 เมษายน 2560  โทร 035-073-703 ต่อ 107 ในวัน เวลาราชการ 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2560