ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บอกเลิกสัญญาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-2 ตำบลบางประแดง
   
 
   

         เนื่องจาก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย จี เทรดดิ้ง ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เห็นควรดำเนินการบอกเลิกสัญญา สอบราคาเลขที่  001/2560  ลงวันที่ 19  ตุลาคม  2559  และริบหลักประกันสัญญาจำนวนเงิน 21,750.-บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม. 2560