ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-9712 พระนครศรีอยุธยา
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง

เรื่อง  ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

หมายเลขทะเบียน 81-9712  พระนครศรีอยุธยา

  -------------------------------

                ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-9712  พระนครศรีอยุธยารายละเอียดดังนี้

ดำเนินการ

- ซ่อมเปลี่ยนตู้ขนาด  6  ลบ.ม.  เป็นขนาด  7  ลบ.ม.  พื้นหนา  3.0  มม.  ด้านข้างมีความหนา  2.0  มม.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO.9001  และมาตรฐานความปลอดภัย  QHSAS  18001 : 2007  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  จำนวน  1  ชุด- ทำสีใหม่ทั้งคัน  จำนวน  1  รายการ

- ซ่อมเปลี่ยนซีลโอลิคกระบอกไฮดรอลิค  ซ่อมชุบอะโครม  จำนวน  7  กระบอก

-  ซ่อมเปลี่ยนแม่ปั๊ม  จำนวน  1  ชุด

- ซ่อมเปลี่ยนวาล์วคอลโทรล  จำนวน  2  ชุด

- ซ่อมเปลี่ยนสายไฮดรอลิดชุดกระบอก  จำนวน  1  รายการ

ราคากลางเป็นเงิน  1,050,000.00.- (-หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน-)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

                   ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางประแดง  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

        5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 367,500.00.-บาท

                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  16 - 28  กรกฎาคม ๒๕๕8  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่  29  กรกฎาคม 2558  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และวันที่ 3 – 4  สิงหาคม  2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  และจะทำการ

เปิดซองสอบราคา  ในวันที่  3 – 4  สิงหาคม  2558 ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป

 

 

                             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ชุดละ 1,00.00.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  ตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 16  กรกฎาคม  ๒๕๕8  ถึงวันที่  4  สิงหาคม  ๒๕๕8  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๐-3๐๗3  

 

                                   ประกาศ     วันที่   16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558

 

 

 

 

                                      (ลงชื่อ)

                (นายพินิจ   ไตรสโมสร)

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2558