ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเก็บของบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 อบต.บางประแดง
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง

เรื่อง  สอบราคาโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเก็บของบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  2 

อบต.บางประแดง 

  -------------------------------

                ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเก็บของบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  2  อบต.บางประแดง  รายละเอียดดังนี้

ดำเนินการก่อสร้างอาคาร  ค.ส.ล.  1 ชั้น  ยกสูงขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  12.00  เมตร  พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  82.00  ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1  ป้าย   (รายละเอียดตามแบบแปลนของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดงกำหนด)  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน  90  วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้)

ประเภทงานทาง   1. งานอาคาร 

                   ใช้สูตร K 1 =  0.25+0.15* li/lo+0.10* Ct/Co+0.40*Mt/Mo+0.10*St/So      

ราคากลางเป็นเงิน  839,000.00.- บาท (-แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 293,650.00.-บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  5  ตุลาคม  2558  และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง  ๑2.๐๐ น.    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนดไว้ดังกล่าว  ให้ถือว่าท่านเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว

                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ๒๕๕8  ถึงวันที่  6  ตุลาคม  ๒๕๕8   เวลา 08.30 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่  7  ตุลาคม  2558 เวลา 08.30 16.30น  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน และวันที่  8 - 15  ตุลาคม  2558  เวลา 08.30 16.30 น.    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง และจะทำการเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  16  ตุลาคม  ๒๕๕8    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป 

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ชุดละ 500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง  ตำบลบางประแดง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันที่  15  ตุลาคม  ๒๕๕8  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๗๐-3๐๗3 

                                      ประกาศ     วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558

 

 

                                   (ลงชื่อ)

                                                    (นายพินิจ   ไตรสโมสร)

                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง

 

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2558