>
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
    
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
      ตำบลบางประแดง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบางปะอิน  และทิศใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ห่างจากอำเภอบางปะอินประมาณ 8.63 กิโลเมตร  ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  6,906.25 ไร่ ตำบลบางประแดงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่น ดังนี้
 
        
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลช้างน้อย อำเภอทางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
พื้นที่
 
          
 
ภูมิประเทศ
 
           ลักษณะภูมิประเทศตำบลบางประแดง เป็นที่ราบลุ่ม  โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของตำบลเป็นแนวแดนระหว่างตำบลบางประแดงกันตำบลขนอนหลวง
 
ภูมิอากาศ
 
           
 
ลักษณะทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
 
 
 
เขตการปกครอง
             ตำบลบางประแดง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยแบ่งการปกครองทั้งหมด 9 หมู่บ้าน  คือ
 

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

บ้านประแดง
บ้านกลิ้ง
บ้านแขก
บ้านแขก
บ้านบางประแดง
บ้านบางประแดง
บ้านบางประแดง
บ้านหัวเมฆ
บ้านทุ่งศรีโพธิ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9

84
103
169
70
92
108
119
170
164

104
90
185
79
120
116
139
174
133

188
193
354
150
182
228
258
344
297

รวม  9  หมู่บ้าน

1,079

1,114

2,193

 

ที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎรอำเภอบางปะอิน

  ประชากร
             ตำบลบางประแดงมีประชากรทั้งสิ้น  2,193  คน  เป็นชาย  1,079 คน  เป็นหญิง  1,114 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  199  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  539  ครัวเรือน  (ข้อมูล  ณ  วันที่   7   ตุลาคม   2556 )
  จำนวนผู้มิสิทธิ์เลือกตั้ง
 
  • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  1,719  คน
  • จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   1,349   คน    คิดเป็น  79 %

 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม  2556)