ลักษณะทางสังคม
  การประกอบอาชีพ
             ตำบลบางประแดง  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนา  รองลงมาประชากรจะรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
             -เกษตรกรรม
 

                      การเพาะปลูกประชากรส่วนใหญ่ในตำบลบางประแดง    มีรายได้จากการทำนาเป็นหลัก  มีพื้นที่ทำการปลูกข้าวประมาณ 4,081 ไร่ ดังนี้

             -อุตสาหกรรม
 

                      ตำบลบางประแดงไม่มีการอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

 
สถานศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง
           -โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง
           -โรงเรียนวัดชีปะขาว
           -โรงเรียนวัดศรีโพธิ์
 
การศาสนา
   วัด  3  แห่ง
          - วัดบ้านกลิ้ง
          - วัดชีปะขาว
          - วัดทุ่งศรีโพธิ์
มัสยิด  1  แห่ง
          มัสยิดนูรู้ลอิสลาม 
  การสาธารณะสุข
            
    -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง  (หมู่ที่ 2)
              -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100