ด้านการบริการพื้นฐาน
 

สาธารณสุข
          -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง (หมู่ที่ 2)
          -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
          -ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 2 ถัง

การคมนาคม
ทางรถยนต์ โดนมีถนนสายหลัก คือ
          -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347
          -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469
          -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 356 เลี่ยงเมืองอยุธยา

การโทรคมนาคม
          ที่ทำการไปรษณีย์ - แห่ง
          สถานีโทรคมนาคมอื่น - แห่ง

การไฟฟ้า
          ตำบลบางประแดง มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 9 หมู่บ้าน และกำลังขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
          -คลองบางหวาย
          -คลองบางประแดง
          -คลองวัว
          -คลองลำประโดง
          -คลองแขก
          -หนองสี่บาท
          -หนองงูเห่า
          -หนองแม่ระอา
          -หนองสองห้อง
          -หนองหลวง
          -หนองกลางนา
          -หนองกอไผ่

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          -ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง (หมู่ที่ 1,2,3,7,9)

มวลชนจัดตั้ง
          -อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 60 คน
          -ลูกเสือชาวบ้าน 150 คน
          -กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9 คน
          -ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1.การรวมกลุ่มของประชาชน 27 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม
          -กลุ่มอาชีพ 9 กลุ่ม
          -กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม
          -กลุ่มอื่น ๆ 9 กลุ่ม
2.จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
          เป็นพื้นที่ราบภาคกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่การเกษตร           เป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งขนส่งผลผลิตทางการเกษตร           เป็นพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังคงมีวัฒนธรรมดั้งเดิมเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต