ประวัติความเป็นมา
 
                 ตำบลบางประแดง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบางปะอิน  และทิศใต้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ห่างจากอำเภอบางปะอินประมาณ 8.63 กิโลเมตร  ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  6,906.25 ไร่ ตำบลบางประแดงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและตำบลอื่น ดังนี้
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลช้างน้อย อำเภอทางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 

                 ลักษณะภูมิประเทศตำบลบางประแดง เป็นที่ราบลุ่ม  โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของตำบลเป็นแนวแดนระหว่างตำบลบางประแดงกันตำบลขนอนหลวงมีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่สร้างบ้านเรือนในแนวแม่น้ำ 

 

                 เนื่องจากตำบลบางประแดง  ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านน้ำ  พืชพันธุ์ ธัญญาหาร  อาชีพหลักของประชาชนคือเกษตรกรรมและประมง ซึ่งบริเวณตำบลบางประแดงนั้นมีปลาชุกชุมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปลาแดง  (ปลาที่มีหางสีแดง:  ปลาสร้อย ปลาตะเพียน    ปลากระแห  ปลาซิว ปลายี่สกฯ  ) การค้าขายปลาแดงจึงเป็นที่เลื่องลือ จนทำให้ชาวบ้านบางอื่นเรียกชุมชนนี้ว่า “ บางปลาแดง ”  ต่อมาภายหลังภาษาพูดได้เปลี่ยนเสียงเพี้ยนจากเดิม  ไปเป็น “ บางประแดง ”  และใช้เป็นภาษาราชการถึงปัจจุบัน