นางจรัสโฉม ไวยสิงห์
ประธานสภา อบต.
นายณรงค์ รุ่งโรจน์
รองประธานสภา อบต.
นางสาวปัทธียา พิบูลย์บุญ
เลขานุการสภา
นางสำรวม ศิริสิณโท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายสมนึก ลาภภักดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นางสำอางค์ ศรีภมร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นางสมจิตร จรเสถียร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นางวิภา ไวยศิลป์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายจำรัส ฮารีเมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางศศิวรรณ ไวยศิลป์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายสมาน มะลิซ้อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นางสาวฉลวย รุจิฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายไพฑูรย์ บำรุงพืช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นางทองสุข อติชน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นางสาววาสนา ไวยนาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายสุพิช เนื่องมะโน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นางสาวอรวรรณ น้อมระวี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายวิสิฐ สุขสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นางประไพ วงศ์ละมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9