นายพินิจ ไตรสโมสร
นายก อบต.บางประแดง
นายยาซีน ภาสะและ
รองนายก อบต.บางประแดง
-ว่าง-
รองนายก อบต.บางประแดง
-ว่าง-
เลขานุการนายก อบต.บางประแดง