สำนักงานปลัด
 
นางสาวปัทธียา พิบูลย์บุญ
ปลัด อบต.
นายสมบัติ จันดารักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
-ว่าง-
จนท.วิเคราะห์ฯ
นางสาววีนัส ทองสลัด
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกิรติดา ซอหมัด
ครู
นางสาวปิยะดา ศรีทองพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุนันทา รุ่งอรุณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายศักดินา รุ่งแจ้ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวลักษิกา คงประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายอานนท์ จันทร์นก
พนักงานขับรถยนต์