ส่วนการคลัง
 
นางวนิดา ประสพสม
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาวคณิตา เพชรมีศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางจิรหทัย วิชัยอรานันท์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้