ส่วนโยธา
 
นายเอกชัย อรรถพิจารณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเทิดศักดิ์ พิสิษฐ์สิริกุล
วิศวกรโยธา
นายภาคภูมิ บำเพ็ญบุญ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า