นางสาวปัทธียา พิบูลย์บุญ
ปลัด อบต.
นายสมบัติ จันดารักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางวนิดา ประสพสม
หัวหน้าส่วนการคลัง
นายเอกชัย อรรถพิจารณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง