วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 

“องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดงน่าอยู่  มีการบริหารการจัดการที่ดี  ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 
 

พันธกิจ
           พันธกิจที่  1   ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
           พันธกิจที่  2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ  ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
           พันธกิจที่  3  ปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
           พันธกิจที่  4  ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
           พันธกิจที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
           พันธกิจที่  6  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีของเมือง  อย่างยั่งยืน

   
 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
           1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
           2. การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
           3.การส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
           4.การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
           5.การบริหารการจัดการที่ดีโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง